BADANIA I RAPORTY Monitoring rynku pracy Krajowa strategia zatrudnienia (MPiPS)

Krajowa strategia zatrudnienia - MPiPS

"Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013 jest składową Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Plan Rozwoju jest nadrzędnym planem społeczno-gospodarczym dla polityki wewnętrznej, jak i dla potrzeb zewnętrznych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Narodowy Plan Rozwoju (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r.) uwzględnia konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Jest to także kompleksowy plan, który służyć będzie opracowaniu dokumentów niezbędnych do negocjowania wielkości wsparcia ze strony UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Wspieranie tworzenia miejsc pracy – domena instrumentów polityki gospodarczej, przede wszystkim budżetowej i pieniężnej, jest niezbędne, ale nie wystarczające dla realizacji polityki zatrudnienia mającej na celu wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, zwłaszcza strukturalnego. Z tego też względu niezbędne jest opracowanie Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007– 2013, która z jednej strony będzie uwzględniała różnorodne uwarunkowania i wyzwania o charakterze społeczno-gospodarczym stojące przed Polską, z drugiej zaś cele wynikające z przyjęcia do realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia."

źródło: http://www.mpips.gov.pl

Załączniki do artykułu:
Krajowa strategia zatrudnienia