O PROJEKCIE

O projekcie

„Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego” to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z powiatami gorzowskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko - drezdeneckim i świebodzińskim. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany od 01.06.2011 do 31.08.2012 roku.

W ramach badania pilotażowego zdiagnozowano trzy zasadnicze problemy tej części województwa lubuskiego:

Problem I - Niekorzystne zmiany struktury i liczby ludności 

 1. Wg prognoz GUS na lata 2009 - 35 liczba osób w wieku produkcyjnym będzie się stale zmniejszać( poziomu 663,7 tys. w 2007 r. do 555,3 tys. w 2035 r.)
 2. Spadkowi liczby osób w wieku produkcyjnym towarzyszyć będą niekorzystne zmiany wewnątrz struktury wieku produkcyjnego
 3. Starzenie się struktury ludności spowoduje gwałtownie zmniejszenie i starzenie się zasobów pracy a w konsekwencji pogarszania się podaży siły roboczej na rynku pracy i spadek innowacyjności regionu.
 4. Sytuację na lubuskim rynku pracy pogarsza również niska przeciętna gęstość zaludnienia, ograniczająca mobilność pracowników oraz utrudniająca pracodawcom pozyskiwanie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, szczególnie w małych miejscowościach.
 5. Niekorzystne zmiany struktury i liczby uwzględniającej rzetelną ocenę zdolności adaptacyjnych, kierunków rozwoju oraz potencjału lokalnego rynku pracy.

Problem II - Brak badań dotyczących niedopasowania podaży i popytu na pracę w odniesieniu do pn. części woj. lubuskiego

 1. W opracowaniach dot. rynku pracy postuluje się konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do przewidywań dotyczących rodzajów zawodów i typów zajęć, które mogą być potrzebne za 3-10 lat.
 2. Brak jest kompleksowych badań obejmujących diagnozę rozwoju rynku pracy, uwzględniających rzetelną ocenę zdolności adaptacyjnych, kierunków rozwoju oraz potencjału lokalnego rynku pracy w odniesieniu do PN. części woj. lubuskiego.
 3. Efektem braku koordynacji pomiędzy popytem na pracowników określonych zawodów a podażą rynku jest gwałtowny wzrost bezrobocia młodych, wykształconych osób, przy jednoczesnym znacznym niedoborze specjalistów (techników, rzemieślników, robotników wykwalifikowanych).
 4. Wg. statystyk WUP w Z. Górze wynika, że w lutym 2010 roku młodzież do 25 roku życia stanowiła 20,8% ogółu bezrobotnych, przy czym w przypadku pn. części woj. lubuskiego było to: 23,4% w powiecie świebodzińskim, 24,8% w sulęcińskim, 22,2% w międzyrzeckim, 22,7% w strzelecko-drezdeneckim, 20,7% w gorzowskim oraz 19,7% w słubickim.

Zasada równości:

Niepokojący jest także 50% udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (52,1% w powiecie gorzowskim, 50,2% w międzyrzeckim, 49,5% w sulęcińskim, 49,9% w słubickim, 47,8% w strzelecko-drezdeneckim oraz47,9% w świebodzińskim).

Problem III - Brak lub niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, samorządem i bezpośrednimi pracodawcami.

 1. Potwierdzeniem braku współpracy pomiędzy w/w podmiotami są następujące dane: 46,4% przedsiębiorstwie jest zainteresowana współpracą ze szkołami w zakresie praktyk zawodowych, w ramach praktyk studenckich wskaźnik ten wynosi 49,1%, ponad 60% badanych firm nie potrafi ocenić  jakości kształcenia w szkołach zawodowych, ponad 30% uważa, że szkoły zawodowe wypuszczają na rynek kadrę nieodpowiadającą  jego potrzebom a kształcenie realizowane jest w niepotrzebnych kierunkach, tylko ¼ respondentów przyznaje, że szkoły zawodowe są zainteresowane współpracą z przedsiębiorstwami.
 2. Wyniki badań potwierdzają, że samo monitorowanie rynku pracy i wskazywanie jego potrzeb jest niewystarczające. Opracowanie diagnozy rynku stanie się motorem jego rozwoju, jeżeli nawiązana zostanie współpraca pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację, instytucjami rynku pracy, samorządami gospodarczymi i pracodawcami.
 3. Wyniki badań potwierdzają konieczność bardziej pogłębionej identyfikacji problemów wskazywanych przez przedsiębiorców, dyrektorów szkół oraz absolwentów szkół zawodowych. Kompleksowe badania objąć swoim zasięgiem znacznie szerszy obszar województwa.